We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Свържете се с нас

БИО ШАНС - Добре дошли при нас.
Моята количка
0.00 лв.
Методи на приложение

Био Шанс за всички земеделски куртури е съвместим и с всички препарати за растителна защита

За всички земеделски култури Био Шанс може да бъде прилаган по всеки един от изброените методи или в комбинация между тях:

 1. Обработка на почвата.
 2. Обработка на семена за посев.
 3. Накисване на разсади, резници, подложки и фиданки.
 4. Листно пръскане.
 5. Кореново подхранване – надземно и подземно, чрез системи за капково напояване, фертигация, дъждуване, мъглуване, аквапоника/хидропоника.

Био Шанс се прилага чрез аквапонни и фертигационни системи на открито и в оранжерии за интензивно отглеждане на зеленчуци, плодове и цветя.

Използва се при No-till и Strip-till технологии на почвена обработка.

Хуматите не се задържат достатъчно дълго в почвата, тъй като с тях се хранят и растенията, и микроорганизмите. Затова Био Шанс се внася в нея едновременно с поливките многократно и в продължение на целия вегетационен сезон в интервал от 10 дни до 15 дни за всички земеделски култури.

КОМБИНИРАН ПОДХОД ЗА ПО-ВИСОК ЕФЕКТ

При обработка на семената или на посадъчния материал и 3-4 последващи третирания (пръскания) по време на растежа за всички земеделски култури се постига:

 • поява на израстък – от 2 до 9 дни по-рано.
 • по-висока кълняемост – от 7% до 10%.
 • по-висока енергия на покълване – от 12% до 14%.
 • израстъци с подравнена височина.
 • височина и братене на растенията – от 10% до 19% по-високи показатели.
 • количеството на продуктивни растения – увеличение от 15% до 17% на 1 m².
 • по-висока производителност от 15% до 20%.
 • устойчивост при неблагоприятни условия.
 • подобряване на качеството на продукта.

СЪВМЕСТИМОСТ С ДРУГИ ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ

Био Шанс  се прилага както самостоятелно, така и в смеси с минерални и органични торове или на техен фон. При съвместна употреба коефициентът на полезно действие и показателите за добив значително нарастват. Постига се и уеднаквено подаване на торови субстанции до кореновите системи и оптимизиране  на разходи.

Био Шанс е съвместим и с всички продукти за растителна защита – инсектициди, фунгициди и др. Едновременната употреба води до предотвратяване на химическия стрес в почвата и растенията.

!Изключение прави едновременното внасяне с фосфорни торове. Поради образуването на неразтворими съединения се препоръчва те да се внасят разделно.

 !При декоративно озеленяване и цветя НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА използване в смеси с амониева селитра и торове, дублиращи микроелементи от състава на Био Шанс!

!Паради променливия състав на водата в различните райони се препоръчва направата на тест за смесимост непосредствено преди употребата на работния разтвор. За теста и третирането използвайте вода от един и същи източник.